van jeugdzorg naar gezinsondersteuning
Tekening van een van onze kinderen

Privacyverklaring GezinIntact


Deze verklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en hun ouders/verzorgers en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens en verwerken deze gegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor het verwerken van persoonsgegevens van een cliënt jonger dan 16 jaar dienen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers toestemming te geven. Zij mogen ook namens de cliënt zijn of haar rechten uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerken we en met welk doel?

We leggen alleen die gegevens vast die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen, of die we wettelijk verplicht zijn vast te leggen. De gegevens gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn vastgelegd.

1. Voor het bieden van hulp en zorg leggen we de persoonlijke gegevens van cliënten en hun ouders/opvoeders vast in een (elektronisch) dossier.
We zijn wettelijk verplicht cliënt-dossiers bij te houden, waarin o.a. het Burgerservicenummer, naam en adresgegevens, persoonlijke eigenschappen en medische gegevens.
We ontvangen de gegevens van overheid, gemeentes of andere Jeugdzorg instellingen en natuurlijk de cliënt zelf.
We bewaren de vastgelegde gegevens niet langer dan wettelijk verplicht. Vanuit de Jeugdwet is dat 20 jaar.

2. Voor het verstrekken van informatie.
Als iemand – via de website of telefonisch - contact met ons opneemt voor vragen dan bewaren wij de contactgegevens om de gevraagde gegevens te kunnen verstrekken. Het gaat hier om o.a. naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Welke rechten heeft een cliënt?

a. Een cliënt heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, mits inzage de privacy van een ander niet schaadt en verantwoorde hulpverlening niet in de weg staat.
b. Wij verstrekken gegevens over een cliënt uitsluitend aan een ander met schriftelijke toestemming van de cliënt, ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Deze toestemming behelst ook het recht om deze weer in te trekken.
c. De cliënt heeft het recht om te verzoeken (een deel van) het dossier te vernietigen. Dit kan door ons worden geweigerd als de betreffende informatie van groot belang is voor een ander.
d. Een verzoek tot uitoefening van je recht(en) kan worden gericht aan de directie van GezinIntact. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren. Mocht blijken dat we niet aan je verzoeken kunnen of mogen voldoen dan geven we je daarover uitleg.

Uitwisseling persoonsgegevens met andere organisaties

Dit vindt alleen plaats als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als wij hiervoor toestemming hebben gekregen van ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Zo vindt bijvoorbeeld beveiligde gegevensuitwisseling plaats tussen GezinIntact en gemeenten in het kader van de (organisatie van de) zorg.

Gegevensbeveiliging

Door het inzetten van verschillende maatregelen, zowel fysiek als technisch, worden cliëntgegevens zo goed mogelijk beschermd. We doen dit door de regels uit de NEN7510 norm te volgen die speciaal is opgesteld om gegevens in de zorg te beveiligen. Ook onze leveranciers werken volgens dit zelfde beveiligingsniveau.

Heb je een klacht over verwerking persoonsgegevens?

Indien je niet tevreden bent over de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je contact opnemen met de directie van GezinIntact. Ook kan je met een klacht hier omtrent terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Pleeggezinnen zijn voor het evenwichtig en gezond opgroeien van kinderen keihard nodig.


CONTACT
GezinIntact
Airborneplein 11
5361CA Grave
info@ gezinintact.nl
kvk 87734877
GEINTERESSEERD?
stuur ons een berichtje
MAIL ONS
Met je eigen emailpakket
met deze link

© 2018-2024 GezinIntact